پولیش شیشه اتومبیل

پولیش شیشه اتومبیل

polish carglass


نوع آسیب : خط وخش

محل شکستگی : لایه بیرونی

شکل ظاهری : خط وخش وکدری

پولیش

زمان آسیب : نا معلوم

بهبود شکل ظاهری : 100%

پولیش شیشه

نوع ارائه سرویس : سیار

رفع خط وخش شیشه ماشین

پولیش شیشه خودرو

polish windshield


نوع آسیب : خط وخش و ماتی

محل آسیب : لایه بیرونی

پولیش خط وخش شیشه

زمان شکستگی : نا معلوم

بهبود شکل ظاهری : 100%

پولیش خط وخش عمقی شیشه

نوع ارائه سرویس : سیار

دکتر گلس