قیمت تعویض شیشه

تعویض شیشه اتومبیل

replace carglass


نوع آسیب : شکستگی کلی

محل آسیب : شکستگی کلی

شیشه اتومبیل

زمان شکستگی : نا معلوم

بهبود شکل ظاهری : 100%

نصب شیشه اورجینال اتومبیل

نوع ارائه سرویس : سیار

هزینه نصب شیشه

نصب شیشه اتومبیل

windshield replace


نوع آسیب : شکستگی کلی

محل آسیب : شکستگی کلی

تعویض شیشه اتومبیل در محل

زمان شکستگی : نا معلوم

بهبود شکل ظاهری : 100%

تعویض شیشه ماشین

نوع ارائه سرویس : سیار

دکتر گلس