ترمیم شیشه اتومبیل

ترمیم شیشه اتومبیل

windshield repair


نوع شکستگی : سنگ خوردگی

محل شکستگی : لایه میانی

شکل ظاهری : ستاره ای

ترمیم شیشه

زمان شکستگی : 5روز قبل از ترمیم

بهبود شکل ظاهری : 90%

ترمیم شیشه ماشین

نوع ارائه سرویس : سیار

تعمیر شیشه اتومبیل

ترمیم شیشه خودرو

car glass repair


نوع شکستگی : ترک شیشه اتومبیل

محل شکستگی : لایه بیرونی

شکل ظاهری : ترک خطی

ترمیم ترک شیشه

زمان شکستگی : 1روز قبل از ترمیم

بهبود شکل ظاهری : 90%

ترمیم شکستگی شیشه

نوع ارائه سرویس : سیار

رفع ترک شیشه ماشین

ترمیم شیشه

repair windshield


نوع شکستگی : ترک زاویه دار

محل شکستگی : لایه بیرونی

شکل ظاهری : ترک زاویه دار شیشه

ترمیم شیشه ماشین

زمان شکستگی : 3 ساعت قبل از ترمیم

بهبود شکل ظاهری : 90%

ترمیم شیشه خودرو

نوع ارائه سرویس : سیار

ترمیم ترک شیشه ماشین

تعمیر شیشه اتومبیل

windscreen repair


نوع شکستگی : ترک خطی

محل شکستگی : لایه بیرونی

شکل ظاهری : ترک خطی شیشه

ترمیم شیشه

زمان شکستگی : 5ساعت قبل از ترمیم

بهبود شکل ظاهری : 90%

ترمیم ترک شیشه

نوع ارائه سرویس : سیار

دکتر گلس