معنی حرف M در شیشه خودرو

ترمیم شیشه اتومبیل

Mیک شماره مدل برای قطعه شیشه است

عددی تعیین شده از کارخانه

کد,نوع,مدل و توضیحات تولیدی نوع شیشه را توضیح می دهد.کد و عدد بعد از حرف M منحصر و مربوط به سازنده قطعه است نه به این منظور که نمی تواند توسط کارخانه دیگری مورد استفاده قرار گیرد.اعداد بعد از M می تواند هر عددی باشد و جدول خاصی یا یک استاندارد تعریف شده ای ندارد و شامل یکسری از توضیحات مثل ضخامت شیشه,رنگ شیشه و نوع شیشه می باشد که برای کارخانه تولیدکننده شیشه عدد مخصوصی است.

دکتر گلس