استاندارد Dot در شیشه

ترمیم شیشه اتومبیل

استاندارد Dotدر شیشه اتومبیل

استاندارد تعیین شده حمل و نقل

کد dot و شماره ای که بعد از آن آمده شماره ای است که وزارت حمل و نقل (اداره ایمنی ترافیک بزرگراه)به کارخانه سازنده اعطا کرده.استانداردی است برای کلیه قطعات خودرو از جمله شیشه اتومبیل این استاندارد بر روی کلیه شیشه هایی که توسط تولید کننده های معتبر تولید شده دیده می شود

دکتر گلس