ترمیم شیشه اتومبیل

اشعه uvدر شیشه خودرو

ترمیم شیشه

محافظت از اشعه uv در شیشه خودرو

ترمیم شیشه اتومبیل با اشعه یووی

محافظت از اشعه uv در شیشه خودرو
اشعه ماورا بنفش در شیشه خودرو
شیشه های جلو خودرو می توانند به واسطه فیلم pvb اشعه uv را که مضر می باشد دفع کنند.اما آزمایش ها نشان داده که درب های خودرو از این امر بی بهره هستند.شیشه هایی که اشعه uv را از خود عبور میدهند باعث آب مروارید پیری و سرطان پوست و خرابی اجزای داخلی ماشین می شود.دکتر بری واکر از موسسه بینایی در بورلی هیل:بعضی اتومبیل ها خاصیت ضد اشعه uv را تا 50% جواب می دهد.اشعه uv بخش کوچکی از اشعه های خورشیدی را تشکیل می دهند اما بیشترین آسیب را به پوست می رساند.دکتر بری واکر برای تست نفوذ پذیری شیشه خودرو دستگاه سنجش uv-A را به نمایندگان مجاز فروش خودرو در لس آنجلس داد.او در این آزمایش از 29درصد اتومبیل از 15 تولیدکننده مختلف بین سالهای 1990تا2014 توانست 96درصد اشعه uv را مسدود سازد اما پنجره ها 44درصد بود و فقط 4 خودرو تا 90 درصد مسدود می کردند.

پولیش شیشه نصب شیشه اتومبیل
دکتر گلس