مقاله شیشه های بازتابنده

تعویض شیشه خودرو

شیشه های بازتابنده-شیشه انعکاسی

شیشه جلوماشین

شیشه های انعکاسی با بازگرداندن نور خورشید باعث دفع حرارت آن نیز می شوند.روی این شیشه ها با لایه مخصوص از جنس فلز پوشیده می شود.اگر به شیشه های منعکس کننده در روز و شب توجه کنید این امر ملاحظه می شود که در روز شیشه از بیرون مانند آینه می باشد و این امر در شب از داخل همانند آینه می باشد.

نمونه کار پولیش شیشه نمونه کار ترمیم شیشه پولیش شیشه اتومبیل
دکتر گلس