پولیش شیشه خودرو

مقاله های شیشه

تعویض شیشه خودرو

شیشه های انعکاسی با بازگرداندن نور خورشید باعث دفع حرارت آن نیز می شوند.روی این شیشه ها با لایه مخصوص از جنس فلز پوشیده می شود.اگر به شیشه های منعکس کننده در روز و شب توجه کنید این امر ملاحظه می شود که در روز شیشه از بیرون مانند آینه می باشد و این امر در شب از داخل همانند آینه می باشد.

دکتر گلس
ترمیم سنگ خوردگی شیشه تعویض شیشه پیکانتو رفع ماتی شیشه