مقاله ناحیه دید شیشه خودرو

ترمیم شیشه اتومبیل

مناطق شیشه

نقاط دید شیشه اتومبیل

ناحیه A منطقه ای از شیشه که بیشترین دید راننده را دارد
ناحیه b منطقه ای از شیشه که از نظر دید در درجه پایین تری از ناحیه A شیشه است و راننده از این نقطه نسبت به نقطه A کمتر استفاده می کند
نقطه d نقطه دید مستقیم راننده است
ناحیه c ناحیه 15 میلیمتری اطراف شیشه و قسمت پایین شیشه و ناحیه پشت آینه که از چاپ سرامیکی مشکی روی آن استفاده می شود
و منطقه ای از سطح شیشه که امکان دید راننده از آن وجود ندارد.

ناحیه دید راننده در شیشه اتومبیل نصب شیشه اتومبیل
دکتر گلس