تعویض شیشه اتومبیل

مقاله ناحیه دید شیشه خودرو

ترمیم شیشه اتومبیل

مناطق شیشه

نقاط دید شیشه اتومبیل

ناحیه A منطقه ای از شیشه که بیشترین دید راننده را دارد
ناحیه b منطقه ای از شیشه که از نظر دید در درجه پایین تری از ناحیه A شیشه است و راننده از این نقطه نسبت به نقطه A کمتر استفاده می کند
نقطه d نقطه دید مستقیم راننده است
ناحیه c ناحیه 15 میلیمتری اطراف شیشه و قسمت پایین شیشه و ناحیه پشت آینه که از چاپ سرامیکی مشکی روی آن استفاده می شود
و منطقه ای از سطح شیشه که امکان دید راننده از آن وجود ندارد.

ناحیه دید راننده در شیشه اتومبیل نصب شیشه اتومبیل
دکتر گلس
پولیش خط وخش شیشه تعویض شیشه پراید تعویض شیشه پژو