هزینه ترمیم شیشه اتومبیل

ترمیم شیشه اتومبیل

هزینه ترمیم شیشه اتومبیل

هزینه ترمیم شیشه

هزینه ای که شما باید برای ترمیم شیشه اتومبیل بپردازید به این شرح است:

1-مقدار سطح مقطع شکستگی بر روی شیشه:

منظور از سطح مقطع شکستگی تعداد شاخه های ترک خوردگی و طول آن ها و سطح و اندازه سنگ خوردگی ها.

2-شکل ظاهری و نوع شکستگی شیشه خودرو:

تمامی شکستگی های شیشه خودرو به یک اندازه نیستند و نوع و شکل آن ها با هم متفاوت است مثال
در سنگ خوردگی: نوع عدسی و ستاره ای و خوشه ای.

3-تعداد فرزکاری مورد نیاز:

بسته به نوع ترک خوردگی یا سنگ خوردگی شیشه اتومبیل بنا به تعداد فرز در هر نوع برحسب شکل آن متفاوت است.

در ترمیم شیشه قیمت گفته شده فقط به نوع و اندازه شکستگی بستگی دارد و برند خودرو یا سال ساخت و... هیچ تاثیری در قیمت دهی و روند ترمیم شیشه ندارد.
برای اینکه از هزینه ترمیم شیشه خود مطلع شوید از شکستگی خود به طور واضح عکس بگیرید و برای ما ارسال نمایید.

پولیش شیشه حاشیه مشکی شیشه نصب شیشه اتومبیل ترمیم شیشه ترمیم شیشه اتومبیل
دکتر گلس