مقالات خودرویی دکتر گلس

پولیش

Tennafit در شیشه اتومبیل

ابزار های الکترونیکی ارتباطی به سرعت در حال گسترش هستند و این نوع از وسیله ها نیاز را به آنتن ایجاد کرده ویژگی شیشه خودرو سطح آن یک محل عالی برای...

تعویض شیشه خودرو

استاندارد As شیشه خودرو

As به معنای استاندارد آمریکایی است و بعد از آن اعدادی است که نشان دهنده کیفیت نوری آن شیشه است.و شیشه ها را بسته به میزان شفافیت و میزان ...

قیمت پولیش شیشه

معنی حرف M در شیشه اتومبیل

کد,نوع,مدل و توضیحات تولیدی نوع شیشه را توضیح می دهد.کد و عدد بعد از حرف M منحصر و مربوط به سازنده قطعه است نه به این منظور که نمی تواند ...

قیمت ترمیم شیشه

استاندارد Dot در شیشه اتومبیل

کد dot و شماره ای که بعد از آن آمده شماره ای است که وزارت حمل و نقل (اداره ایمنی ترافیک بزرگراه)به کارخانه سازنده اعطا کرده...

1 2 3 4 5 6
دکتر گلس